Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van 0318 B.V. h.o.d.n.

De Dierendrogist

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 0318 B.V. h.o.d.n. De Dierendrogist (hierna de “verkoper”) producten en diensten levert aan haar wederpartij (hierna de “koper”). Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door verkoper en koper schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen rechtsgeldig ondertekend.

1.2 Door eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden te kopen, stemt de koper in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere aankopen, overeenkomsten en/of aanbiedingen tussen hem als koper en de verkoper.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper is uitdrukkelijk niet van toepassing in het handelsverkeer tussen koper en verkoper.

2 Aanbiedingen

2.1 Verkoper doet alle aanbiedingen vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen binden de verkoper niet.

2.2 Verkoper is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper door hem/haar schriftelijk binnen 15 dagen wordt bevestigd of door bestelling op basis van de aanbieding.

2.3 De in een aanbieding gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

3 Levering

3.1 Levering binnen Nederland geschiedt niet franco, tenzij de in het prijsoverzicht gestelde minimum ordergrootte voor franco levering wordt overschreden. Vanaf deze minimum ordergrootte worden de goederen franco geleverd. Bij leveringen naar het buitenland wordt het verzendtarief van de transporteur doorberekend.

3.2 Verkoper hanteert voor de verschillende productgroepen verschillende minimum ordergroottes, welke worden vermeld in de desbetreffende prijslijsten.

3.3 Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen in separate delen te leveren en factureren.

3.4 Gestelde levertijden zijn indicatief en niet bindend en leiden nimmer tot recht op schadevergoeding of opschorting tot nakomen van enige betalingsverplichting jegens verkoper.

4 Overmacht

4.1 Er is sprake van overmacht wanneer verkoper door invloed van derden of omstandigheden niet in staat is leveringen te verrichten.

4.2 In geval van overmacht kan verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden als gevolg van de overmacht.

4.3 Overmacht leidt niet als vanzelfsprekend tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij koper schriftelijk, met valide en zwaarwegende reden omkleed, zulks eist.

5 Klachten

5.1 De koper dient zich bij ontvangst van geleverde goederen direct te vergewissen of deze overeenkomen met de bijgevoegde pakbon en of deze overeenkomt met de door koper gedane bestelling.

5.2 Indien er in de levering afwijkingen zijn vastgesteld dienen deze per ommegaande aan verkoper te worden vermeld.

5.3 Verkoper zal indien hij de melding gegrond acht zo spoedig mogelijk de fout herstellen en de bedoelde levering in orde maken.

6 Prijsverhogingen

6.1 Verkoper hanteert prijzen die bij voorkeur per 1 januari en/of 1 juli worden aangepast.

6.2 Indien toeleveranciers van verkoper tussentijdse prijswijzigingen doorvoeren, houdt verkoper zich het recht voor deze prijswijzigingen ook tussentijds in eigen prijslijst door te voeren.

7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

7.2 Bij uitblijven van volledige betaling van het gefactureerde bedrag wordt door verkoper 21 dagen na factuurdatum een herinnering naar koper gestuurd.

7.3 Volgt op de eerste herinnering geen betaling dan wordt door verkoper 35 dagen na factuurdatum een tweede herinnering naar koper gestuurd. Bij de tweede herinnering wordt € 5,- ter compensatie van administratiekosten in rekening gebracht.

7.4 Vanaf 35 dagen na de factuurdatum wordt 1% rente over het volledige factuurtotaal per maand in rekening gebracht.

7.5 Volgt hierop geen volledige betaling dan wordt 42 dagen na factuurdatum het openstaande bedrag, alsmede de administratiekosten en renten via incasso geïnd. Alle bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van de koper.

7.6 Ontvangen betalingen dienen eerst ter vereffening van renten en kosten en in de laatste plaats als betaling van het openstaande bedrag van de betreffende factuur.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door de verkoper geleverde producten blijven eigendom van verkoper, totdat door koper aan alle betalingsverplichtingen, inclusief eventuele bijkomende kosten en renten, is voldaan.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Verkoper is ten hoogste aansprakelijk in geval van niet of slecht functionerende producten voor een bedrag ter hoogte van het gefactureerde bedrag.

10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst of de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen in eerste instantie uitsluitend door de Rechtbank te Utrecht worden beslecht.

10.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.